Odszkodowanie za wypadek drogowy w Hiszpanii

Hiszpania jest jednym z ulubionych celów wakacyjnych dla Polaków, którzy przemieszczając się po jej terytorium często stają się uczestnikami wypadków samochodowych. W wielu przypadkach wypadek samochodowy w Hiszpanii nie jest jednak spowodowany z winy polskiego kierowcy, gdyż jego sprawcą jest często kierowca miejscowy. Jeśli w wypadku drogowym w Hiszpanii poszkodowany zostaje kierowca, którego pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, to ma on prawo do uzyskania należnego mu w tej sytuacji odszkodowania. Jeżeli wypadek drogowy w Hiszpanii wydarzył się bez winy poszkodowanego właściciela pojazdu to odszkodowanie powinno być wypłacone z OC sprawcy zdarzenia.

W tym artykule zostanie omówione zagadnienie rekompensaty w związku z uszczerbkiem powstałym w wyniku kolizji drogowej w Hiszpanii. W pierwszej kolejności należy wskazać, że tzw. „wypadek drogowy”, to zdarzenie mające miejsce na drodze publicznej, polegające najczęściej na zderzeniu się pojazdów mechanicznych, czy też potrąceniu pieszego. Najczęstszymi przyczynami wypadków w Hiszpanii są: nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wypadku drogowym w Hiszpanii

Odpowiedzialność za wypadek drogowy w Hiszpanii oparta jest co do zasady na zasadzie ryzyka (responsabilidad objetiva), czyli nie ma w tym wypadku znaczenia czy posiadacz pojazdu ponosi winę w tym, że do zdarzenia doszło. Kierujący może się uwolnić od odpowiedzialności jedynie jeżeli wykaże, że zostało ono wywołane na skutek działania siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Na poszkodowanym z kolei spoczywa ciężar dowodu jedynie co do powstania, charakteru i wysokości szkody oraz co do istnienia związku przyczynowego między ruchem mechanicznego środka komunikacji a szkodą.

Zastosowanie reżimu odpowiedzialności na zasadzie ryzyka zależy od rodzaju szkody (na osobie lub na mieniu), która powstała jako skutek wypadku drogowego.

Gdy w wyniku wypadku drogowego powstaje szkoda na osobie, to zastosowanie znajdzie reżim odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (artykuł 1.1 Decreto Legislativo 8/2004). Możliwość uniknięcia odpowiedzialności w tym wypadku, istnieje jedynie, gdy wykażemy, że szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego lub z powodu siły wyższej. Nawet jeżeli poszkodowany przyczyni się do zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę – choćby w stopniu bardzo wysokim, to nie będzie to wystarczająca podstawa do tego żeby posiadacz pojazdu od odpowiedzialności się uwolnił – do tego konieczne bowiem byłoby przypisanie poszkodowanemu 100% odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

Jeżeli w wyniku wypadku powstanie szkoda na mieniu odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w momencie ustalenia winy lub niedbalstwa sprawcy zastosowanie zastąpiona odpowiedzialnością na zasadzie winy.

Pomoc adwokata przy dochodzeniu odszkodowania w Hiszpanii

Dochodząc odszkodowania strona poszkodowana może zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela, jednakże w celu przygotowania odpowiednich dokumentów oraz oszacowania poniesionych szkód, na które mogą złożyć się szkody fizyczne, psychiczne, jak i majątkowe, rekomendowane jest skorzystanie z usług profesjonalistów: adwokata specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych i lekarzy.

Wysokość odszkodowania powypadkowego w Hiszpanii

W celu obliczenia wysokości odszkodowania należy sięgnąć do ustalonych normatywnie wzorców zawartych w tabelach odszkodowawczych. Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2016 r. hiszpański system dzieli kompensację na trzy grupy: w związku ze śmiercią, w związku z powstałymi następstwami oraz tymczasowe urazy.
Podczas ustalania rozmiarów powstałej w wyniku wypadku drogowego szkody w Hiszpanii, stosuje się szereg kryteriów, które ostatecznie określają wysokość odszkodowania.

W przypadku zgonu osoby uczestniczącej w wypadku drogowym, uprawnionymi do uzyskania odszkodowania będą osoby najbliższe – rodzina zmarłego.

W ramach odszkodowania powinno dojść do pokrycia kosztów związanych z leczeniem osoby poszkodowanej, a w przypadku jej zgonu powinny być pokryte koszty związane z jej pochówkiem. Ponadto w sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie jest zdolna do pracy, to również w zakresie związanym z utratą jej zarobków może dochodzić odszkodowania.

Na końcu należy wskazać, że możliwe jest sądowne orzeczenie o świadczeniu renty na rzecz poszkodowanego w miejsce częściowego lub jednorazowego odszkodowania. Wysokość orzeczonej renty może ulec zmianie jedynie, jeśli dojdzie do zmiany warunków osobistych poszkodowanego lub jeśli pojawią się dalsze szkody związane ze zdarzeniem.

Jeśli Ty lub osoba Tobie bliska doznała uszczerbku na zdrowiu, w związku z wypadkiem drogowym na terytorium Hiszpanii, skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących dochodzenia odszkodowania.

e-mail: kancelaria@wachandwach.com

telefon: (+48) 607076203

Skontakuj się z nami