Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii

image

Odszkodowania w Hiszpanii

Od 1 stycznia 2016 w Hiszpanii obowiązuje nowa ustawa 35/2015 z 22 września 2015 roku regulująca system szacowania szkód i uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych, ma ona zastosowanie do zdarzeń drogowych, które nastąpiły po wejściu ustawy w życie.
Wskazana regulacja została wprowadzona w celu należytej oceny i uwzględnienia sytuacji poszkodowanego, czy ofiary zdarzenia drogowego, biorąc pod uwagę jego sytuację osobistą, rodzinną, profesjonalną i ekonomiczną.
Należy zauważyć, że wskazana ustawa nie ogranicza swojego zastosowania jedynie do wypadków drogowych, ale jak wskazuje orzecznictwo, również ma charakter orientacyjny dla spraw z tytułu wypadku przy pracy, czy z tytułu błędów lekarskich.

Zasady dochodzenia odszkodowania w Hiszpanii

Poniżej wskażemy najistotniejsze zasady, które wprowadziła wskazana ustawa:

Struktura systemu:

Wprowadzono nowy tytuł IV (artykuły od 32 do 143) do zmienionej regulacji prawnej Dekretu Królewskiego 8/2004 z 29 października 2004 roku, nazywanego ‘Systemem oceny szkód i uszczerbku powstałych u osób w wyniku wypadku drogowego’. Regulacja składa się z dwóch działów: pierwszy dział odnosi się do ogólnych kryteriów służących do oceny należnego odszkodowania za szkody osobowe, a drugi natomiast reguluje ocenę wysokości powstałych szkód, w zawartych tam trzech sekcjach, mowa jest o odszkodowaniu za śmierć, za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz za niezdolność tymczasową, które odpowiednio zawarte są w tabelach 1,2 i 3 aneksu do tej regulacji prawnej.

W każdym przypadku podlegającym ocenie pod kątem wypłaty należnego odszkodowaniu wyróżnia się:

uszczerbek osobisty podstawowy (Perjuicio personal básico – tabela 1A, 2A, 3A), odnosi się do uszczerbku, którego doświadcza poszkodowany od dnia zdarzenia do zakończenia procesu leczenia.

uszczerbek osobisty szczególny (Perjuicio personal particular – tabela 1B,2B,3B), odnosi się do uszczerbku polegającego na ograniczeniu, czy uniemożliwieniu w związku z doznanymi obrażeniami, czy ich leczeniem samodzielnych działań, czy rozwoju osobistego. Wyróżnia się trzy stopnie: bardzo poważny, poważny, umiarkowany.

uszczerbek materialny (Perjuicio patrimonial – tabela 1C, 2C, 3C), gdzie można wyróżnić powstałą szkodę (daño emergente) i utratę zysków (lucro cesante).

Wskazana ustawa wprowadziła zmiany polegające na podwyższeniu wysokości odszkodowań.
Głównym założeniem ustawy było zwiększenie ochrony ofiar wypadków drogowych, tym samym w przypadku zgonu podwyższono wysokość wypłacanego odszkodowania do 50%, wprowadzono też pokrycie przyszłych wydatków medycznych, niektóre wydatki rehabilitacji, czy wymiany protez, w przypadku istnienia poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Ustawa wprowadziła również możliwość uzyskania pokrycia kosztów leczenia medycznego czy psychologicznego przez okres do 6 miesięcy dla osób najbliższych poszkodowanemu, które doznały zaburzeń psychicznych w związku z wypadkiem.
Generalnie wprowadzona ustawa wzmacnia pozycję ofiar wypadków drogowych stawiając na szybkie rozwiązanie sprawy i zagwarantowanie odpowiedniego odszkodowania.
W porównaniu do poprzedniej ustawy wysokość odszkodowań uległa znacznemu podwyższeniu (od ok.50% za śmierć, 35% za trwały uszczerbek na zdrowiu i 12,8% za niezdolność tymczasową).

Osoby uprawnione do odszkodowania w Hiszpanii

We wskazanej ustawie po raz pierwszy przewidziano uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć ofiary zdarzenia drogowego przez partnera – osobę najbliższą, tj. osobę, która nieprzerwanie, przez co najmniej 5 lat przed śmiercią poszkodowanego mieszkała, czy współżyła z nim (bliskość, pokrewieństwo, więzi uczuciowe).

Podmioty, które są uważane za poszkodowanych w wyniku wypadku drogowego w Hiszpanii to:

a) ofiara wypadku;

b) w przypadku zgonu poszkodowanego: (i) małżonek, (ii) zstępni, (iii) wstępni, (iv) rodzeństwo (v) partner (osoba najbliższa) według wskazanej powyżej charakterystyki.

I.  Szkody materialne wynikające z wypadku drogowego

Wskazana ustawa przewiduje zwrot poniesionych w związku ze zdarzeniem kosztów oraz utraconych zarobków, dokonuje się jednocześnie wyceny pracy osób, które nie posiadają stałego zatrudnienia np. gospodyni domowa, czy osób małoletnich lub studentów za utratę przyszłych zarobków pomimo tego, że nie weszli jeszcze na rynek pracy. Dodatkowo wprowadzono współczynnik szczególny dla każdego poszkodowanego, który uwzględnia takie okoliczności, jak czas trwania uszczerbku, ryzyko śmierci poszkodowanego, wysokość odsetek czy ulg publicznych świadczeń pieniężnych.

Ustawa wyjaśnia znaczenie następujących zagadnień:

1. Wydatki: wyróżnia się ‘wydatki związane z opieką medyczną’ i ‘inne wydatki podlegające zwrotowi’, te ostatnie wydatki obejmują między innymi koszt przemieszczania się poszkodowanego, jak i jego rodziny, która świadczy mu pomoc w związku z jego stanem zdrowia.
2. Utracone przez poszkodowanego zarobki  (lucro cesante)

II. Uszczerbek niematerialny powstały w wyniku wypadku drogowego w Hiszpanii

Uszczerbek materialny podstawowy

W przypadku śmierci poszkodowanego, wyróżnia się wydatki ogólne, których zwrot nie może być niższy, niż 400 euro oraz wydatki szczególne, takie jak transport zwłok, pochówek.

Uszczerbek niematerialny

W obszarze szkód niematerialnych regulacje, które weszły w życie od 2016 roku podzieliły poszkodowanych na 5 grup: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, partner. Uznano, iż osoby te cierpią i w związku z tym są uprawnione do uzyskania odpowiedniego odszkodowania.
Wskazany system, w którym każdy poszkodowany uzyskuje odszkodowanie mu należne według kategorii, do której można go przypisać, charakteryzuje się indywidualizacją uszczerbku, który dana osoba ponosi w związku ze zdarzeniem, w którym uczestniczyła ofiara wypadku.

Szkody osobowe

  •  w przypadku śmierci

Doszło do podwyższenia wysokości należnego odszkodowania, oceniana jest wszechstronniej sytuacja osoby uprawnionej do uzyskania odszkodowania, jednocześnie uwzględniono nowe struktury rodzinne, a to uprawnienia przypadające partnerowi ofiary.
Wyróżnia się:
– uszczerbek majątkowy podstawowy, czy uzasadnione wydatki w związku ze śmiercią ofiary, które są rekompensowane w kwocie minimum 400 euro;
– wydatki szczególne, które uwzględniają przykładowo transport zwłok oraz pochówek.

  • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu

Doszło do podwyższenia kompensacji osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, które wymagają szczególnego wsparcia, wypłaca się należne odszkodowanie dla osób poszkodowanych, rekompensuje się też koszty przyszłej opieki osób poszkodowanych, uwzględniając postęp naukowy w danym obszarze.

  • w przypadku tymczasowego uszczerbku na zdrowiu

Można wyróżnić:
– koszty opieki zdrowotnej
– inne koszty podlegające kompensacji – są to koszty konieczne i uzasadnione do codziennego funkcjonowania z uwzględnieniem doznanego uszczerbku zdrowotnego poszkodowanego, jak na przykład wzrost kosztów przemieszczania się, koszty podróży osób najbliższych zajmujących się poszkodowanym, czy też koszty poszkodowanego, które musi ponosić dojeżdżając do małoletnich osób najbliższych, czy innych, którymi się opiekuje, etc.

Przykładowo, w przypadku mniejszego urazu kręgosłupa, uszczerbek będzie zrekompensowany jedynie w przypadku, gdy opinia medyczna będzie wskazywać, że uszczerbek miał miejsce i jest związany z powstałym w zdarzeniu drogowym tymczasowym uszczerbkiem tymczasowym.

Obowiązek ubezpieczyciela do przedstawienia oferty

Poza wskazanymi wyżej zmianami dotyczącymi wypadków drogowych, wprowadzono również zobowiązanie ubezpieczyciela do ‘przedstawienia uzasadnionej oferty’ osobie uprawnionej do uzyskania odszkodowania, podkreślono również prowadzenie ‘postępowania mediacyjnego’ w przypadku braku akceptacji oferty ubezpieczyciela.
W celu zapewnienia szybkiego rozwiązania spraw odszkodowawczych i wydajności proponowanych przez ubezpieczyciela odszkodowań, zobowiązuje się go do sumiennego działania w celu oszacowania szkód i przedstawienia uzasadnionej oferty poszkodowanemu oraz jej sprawnej wypłaty.

Brak porozumienia z ubezpieczycielem

W przypadku nie dojścia do porozumienia między stronami, co do wysokości proponowanego przez ubezpieczyciela odszkodowania strony mogą rozwiązać spór ugodowo poprzez proces mediacji.
Zaoferowano zatem alternatywę dla sądowego procesu cywilnego w celu ugodowego przyznania wysokości odszkodowania za uszczerbek powstały w wyniku wypadku drogowego, pomiędzy poszkodowanym, a ubezpieczycielem, ma to na celu szybsze umożliwienie wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania i uniknięcie ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

Ponadto przewidziano, że w przypadku braku akceptacji przez poszkodowanego przedstawionej przez firmę ubezpieczeniową uzasadnionej oferty, strony mogą wnioskować o przeprowadzenie opinii biegłego z Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), co do doznanych szkód, co zagwarantuje profesjonalne i bezstronne ocenienie powstałych w związku ze zdarzeniem drogowym szkód.
Wprowadzone regulacje mają również wpływ na publiczną opiekę zdrowotną, gdyż przewidziano, że firmy ubezpieczeniowe będą pokrywały koszty świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w związku z wprowadzeniem kompensaty za przyszłe koszty leczenia, koszty rehabilitacji czy wymiany protezy, w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Ustawa numer 35 wprowadza regulacje unijne z Dyrektywy (UE) 2015/413, co do międzynarodowej wymiany informacji w materii bezpieczeństwa drogowego, w szczególności co do informacji zaistniałych naruszeń drogowych.
Wskazana wymiana informacji w szczególności dotyczy naruszeń drogowych, takich jak:
– przekroczenie dozwolonej prędkości;
– prowadzenie pojazdu pod wpływem przekraczającej ilości alkoholu we krwi, niż ta dozwolona w danym państwie;
– nie użycie pasów bezpieczeństwa lub innych homologowanych środków bezpieczeństwa.
– nie zatrzymanie się na czerwonym świetle, czy w miejscu znaku ‘stop’;
– prowadzenie pojazdu na pasie niedozwolonym, czy zarezerwowanym dla innych użytkowników;
– prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków;
– nie użycie kasku ochronnego;
– użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas jazdy, w sytuacji, gdy nie jest to dozwolone.

Kalkulator do wyliczenia wysokości odszkodowania

Sektor ubezpieczeniowy stworzył kalkulator służący do ustalenia wysokości odszkodowania.
Stowarzyszenie zrzeszające firmy ubezpieczeniowe – UNESPA przedstawiło hiszpańskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości nowy sposób wyliczania odszkodowań z uwzględnieniem regulacji prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.
Mowo tutaj o pomocnym narzędziu służącym do ustalenia wysokości odszkodowania w związku ze szkodą, którą poniosła ofiara czy poszkodowany, z uwzględnieniem kryteriów nowej regulacji, przede wszystkim takich jak stopień doznanych szkód i stopień pokrewieństwa z poszkodowanym.
Należy wskazać, że powstała również Komisja Śledzenia Systemu Szacowania Szkód (Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración), która składa się między innymi ze stowarzyszeń poszkodowanych w wypadkach drogowych, jak i z ubezpieczycieli, komisja służy do analizy oddziaływań prawnych i ekonomicznych wprowadzonego systemu, w celu wprowadzania ewentualnych polepszeń, czy jego modyfikacji.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania w Hiszpanii

prosimy o kontakt:

e-mail: kancelaria@wachandwach.com

tel.: (+48) 607 076 203

Negocjacje